×
×

မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် လက်မှတ်ခနှုန်းထားများ

ခရီးစဥ်အလိုက် ရထားအချိန်စာရင်းနှင့် လက်မှတ်ခနှုန်းထားများ
အမြန်ရထား              
                   
စဥ် ရထား
အမှတ်
ခရီးစဥ် အချိန်စာရင်း လက်မှတ်ခနှုန်းထား(ကျပ်) မှတ်ချက်
ခရီးစ
ထွက်ချိန်
ခရီးဆုံး
ရောက်ချိန်
အိပ်စင် အထက်
တန်း
(ထိုင်ခုံ)
ပထမ
တန်း
ရိုးရိုး
တန်း
1 3-အဆန် ရန်ကုန်-မန္တလေး ၁၇၀၀ ၀၇၄၅ ၁၂၇၅၀ ၉၃၀၀ ၅၈၀၀ ၄၆၅၀  
2 4-အစုန် မန္တလေး-ရန်ကုန် ၁၇၀၀ ၀၇၄၅ ၁၂၇၅၀ ၉၃၀၀ ၅၈၀၀ ၄၆၅၀  
3 5-အဆန် ရန်ကုန်-မန္တလေး ၁၅၀၀ ၀၅၀၀ ၁၂၇၅၀ ၉၃၀၀ ၅၈၀၀ ၄၆၅၀  
4 6-အစုန် မန္တလေး-ရန်ကုန် ၁၅၀၀ ၀၅၀၀ ၁၂၇၅၀ ၉၃၀၀ ၅၈၀၀ ၄၆၅၀  
5 11-အဆန် ရန်ကုန်-မန္တလေး ၀၆၀၀ ၂၁၀၀ ၁၂၇၅၀ ၉၃၀၀ ၅၈၀၀ ၄၆၅၀  
6 12-အစုန် မန္တလေး-ရန်ကုန် ၀၆၀၀ ၂၁၀၀ ၁၂၇၅၀ ၉၃၀၀ ၅၈၀၀ ၄၆၅၀  
7 55-အဆန် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ၀၅၁၅ ၀၄၄၅ ၁၁၃၅၀ ၈၂၅၀ ၅၁၅၀ ၄၁၅၀  
8 56-အစုန် မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး ၀၈၂၀ ၁၀၁၅ ၁၁၃၅၀ ၈၂၅၀ ၅၁၅၀ ၄၁၅၀  
9 57-အဆန် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ၁၆၀၀ ၁၇၄၅ ၁၁၃၅၀ ၈၂၅၀ ၅၁၅၀ ၄၁၅၀  
10 58-အစုန် မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး ၁၄၄၅ ၁၅၂၅ ၁၁၃၅၀ ၈၂၅၀ ၅၁၅၀ ၄၁၅၀  
11 71-အဆန် ရန်ကုန်-ပြည် ၁၃၀၀ ၂၁၃၀ ၅၃၅၀ ၃၉၀၀ ၂၄၅၀ ၁၉၅၀  
12 72-အစုန် ပြည်-ရန်ကုန် ၂၃၃၀ ၀၇၅၀ ၅၃၅၀ ၃၉၀၀ ၂၄၅၀ ၁၉၅၀  
13 89-အဆန် ရန်ကုန်-မော်လမြိုင် ၀၇၁၅ ၁၆၅၀   ၄၂၅၀ ၂၆၅၀ ၂၁၅၀  
14 90-အစုန် ‌ေမာ်လမြိုင်-ရန်ကုန် ၀၈၀၀ ၁၇၃၀   ၄၂၅၀ ၂၆၅၀ ၂၁၅၀  
15 119-အဆန် ပုဂံ-မန္တလေး ၀၇၀၀ ၁၄၃၀     ၁၈၀၀    
16 120-အစုန် မန္တလေး-ပုဂံ ၂၁၀၀ ၀၄၅၀     ၁၈၀၀    
17 181-အဆန် ပုသိမ်-ကြံခင်း ၀၅၃၀ ၁၅၂၀   ၃၅၅၀ ၂၂၅၀ ၁၈၀၀  
18 182-အစုန် ကြံခင်း-ပုသိမ် ၀၄၀၀ ၁၃၅၅   ၃၅၅၀ ၂၂၅၀ ၁၈၀၀  
19 31-အဆန် ရန်ကုန်-နေပြည်တော် ၀၈၀၀ ၁၇၀၀   ၅၆၀၀   ၂၈၀၀  
20 32-အစုန် ‌ေနပြည်တော်-ရန်ကုန် ၀၈၀၀ ၁၇၀၀   ၅၆၀၀   ၂၈၀၀  
21 35-အဆန် ရန်ကုန်-မော်လမြိုင် ၂၁၀၀ ၀၆၀၀   ၅၅၀၀   ၂၈၀၀  
22 36-အစုန် ‌ေမာ်လမြိုင်-ရန်ကုန် ၁၉၃၀ ၀၄၂၀   ၅၅၀၀   ၂၈၀၀  
23 175-အဆန် ရန်ကုန်-ထားဝယ်(ဆိပ်ကမ်း) ၁၈၂၅ ၁၉၀၀   ၁၀၃၀၀   ၅၁၅၀  
24 176-အစုန် ထားဝယ်(ဆိပ်ကမ်း)-ရန်ကုန် ၀၅၄၀ ၀၆၂၀   ၁၀၃၀၀   ၅၁၅၀  
25 7-အဆန် ရန်ကုန်-နေပြည်တော် ၂၀၃၀ ၀၅၀၀ ၇၇၀၀ ၅၆၀၀   ၂၈၀၀  
26 8-အစုန် ‌ေနပြည်တော်-ရန်ကုန် ၂၀၀၀ ၀၄၃၅ ၇၇၀၀ ၅၆၀၀   ၂၈၀၀  
27 107-အဆန် ‌ေနပြည်တော်-ပုဂံ-ပခုက္ကူ ၀၅၀၀ ၁၆၀၀     ၃၀၀၀    
28 108-အစုန် ပခုက္ကူ-ပုဂံ-နေပြည်တော် ၀၆၁၅ ၁၇၄၀     ၃၀၀၀    
29 109-အဆန် နေပြည်တော်-ပြည် ၀၇၀၀ ၁၇၄၅     ၂၄၅၀    
30 110-အစုန် ပြည်-နေပြည်တော် ၀၆၃၀ ၁၆၅၀     ၂၄၅၀    
31 37-အဆန် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ၁၀၀၀ ၀၈၀၀   ၁၆၅၀၀   ၈၃၀၀  
32 38-အစုန် မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး ၁၁၃၀ ၀၉၄၅   ၁၆၅၀၀   ၈၃၀၀  
33 15/16 ‌ေနပြည်တော်-မော်လမြိုင် ၀၈၃၀ ၀၀၀၀   ၆၇၅၀   ၃၄၀၀  
34 17/18 ‌ေမာ်လမြိုင်-နေပြည်တော် ၀၆၁၅ ၂၁၁၅   ၆၇၅၀   ၃၄၀၀  
35 ၆၁ အဆန် ရန်ကုန်-ပုဂံ-ပခုက္ကူ ၁၆၀၀ ၁၁၁၀ ၁၇၅၀၀   ၆၄၀၀ ၄၈၀၀  
36 ၆၂ အစုန် ပခုက္ကူ-ပုဂံ-ရန်ကုန် ၁၅၂၀ ၁၀၃၀ ၁၇၅၀၀   ၆၄၀၀ ၄၈၀၀  
37 ၃၃ အဆန် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ၁၃၃၀ ၁၂၀၀ ၂၂၅၀၀ ၁၈၈၀၀   ၉၅၀၀  
38 ၃၄ အစုန် မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး ၁၃၅၀ ၀၇၂၀ ၂၂၅၀၀ ၁၈၈၀၀   ၉၅၀  
39 ၁၇၃ အဆန် ‌ေမာ်လမြိုင်-ရေး ၁၃၂၀ ၁၉၄၀   ၂၂၀၀   ၁၁၀၀  
40 ၁၇၄ အစုန် ‌ေရး-မော်လမြိုင် ၀၄၀၀ ၁၀၂၀   ၂၂၀၀   ၁၁၀၀  

 

 

ခရီးစဥ်အလိုက် ရထားအချိန်စာရင်းနှင့် လက်မှတ်ခနှုန်းထားများ
စာပို့ရထား              
စဥ် ရထားအမှတ် ခရီးစဥ် အချိန်စာရင်း လက်မှတ်ခနှုန်းထား(ကျပ်) မှတ်ချက်
ခရီးစ
ထွက်ချိန်
ခရီးဆုံး
ရောက်ချိန်
အိပ်စင် အထက်
တန်း
(ထိုင်ခုံ)
ပထမ
တန်း
ရိုးရိုး
တန်း
1 1-အဆန် ရန်ကုန်-မန္တလေး ၀၄၀၀ ၀၃၃၀   ၈၁၀၀   ၃၅၀၀  
2 2-အစုန် မန္တလေး-ရန်ကုန် ၀၈၃၀ ၀၈၃၀   ၈၁၀၀   ၃၅၀၀  
3 9-အဆန် ရန်ကုန်-သာစည် ၁၁၀၀ ၀၃၃၀   ၆၄၅၀   ၂၈၀၀  
4 10-အစုန် သာစည်-ရန်ကုန် ၂၂၀၀ ၁၄၄၀   ၆၄၅၀   ၂၈၀၀  
5 41-အဆန် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ၁၇၁၅ ၂၂၀၀ ၉၃၀၀ ၇၂၀၀ ၄၁၅၀ ၃၁၀၀  
6 42-အစုန် မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး ၀၄၀၀ ၀၈၁၅ ၉၃၀၀ ၇၂၀၀ ၄၁၅၀ ၃၁၀၀  
7 63-အဆန် ကြည့်မြင်တိုင်-ပြည် ၀၇၁၅ ၂၀၂၀   ၃၃၅၀ ၁၉၀၀ ၁၄၅၀  
8 64-အစုန် ပြည်-ကြည့်မြင်တိုင် ၀၁၃၀ ၁၅၁၅   ၃၃၅၀ ၁၉၀၀ ၁၄၅၀  
9 69-အဆန် ကြည့်မြင်တိုင်-သာရဝေါ ၀၅၁၅ ၁၄၁၅   ၂၀၅၀   ၉၀၀  
10 70-အစုန် သာရဝေါ-ကြည့်မြင်တိုင် ၁၅၁၅ ၀၀၂၀   ၂၀၅၀   ၉၀၀  
11 101-အဆန် ‌ေနပြည်တော်-ချောက် ၀၅၂၅ ၁၉၃၀   ၃၇၀၀   ၁၆၀၀  
12 102-အစုန် ‌ေချာက်-နေပြည်တော် ၀၆၃၀ ၂၀၅၀   ၃၇၀၀   ၁၆၀၀  
13 131-အဆန် ‌မန္တလေး-လားရှိုး ၀၄၀၀ ၁၉၃၅   ၅၅၅၀ ၃၂၀၀ ၂၄၀၀  
14 132-အစုန် လားရှိုး-မန္တ‌ေလး ၀၅၀၀ ၂၂၄၀   ၅၅၅၀ ၃၂၀၀ ၂၄၀၀  
15 141-အဆန် ‌သာစည်-ရွှေညောင် ၀၇၀၀ ၁၇၀၀   ၂၉၅၀   ၁၃၀၀  
16 142-အစုန် ရွှေညောင်-သာစည် ၀၈၀၀ ၁၉၀၀   ၂၉၅၀   ၁၃၀၀  
17 147-အဆန် ပျဥ်းမနား-လွိုင်ကော် ၂၁၀၀ ၂၀၁၅     ၃၈၅၀ ၂၉၀၀  
18 148-အစုန် လွိုင်ကော်-ပျဥ်းမနား ၀၅၄၅ ၀၅၀၀     ၃၈၅၀ ၂၉၀၀  
19 185-အဆန် ပုသိမ်-ကြံခင်း ၀၆၄၀ ၂၁၅၅   ၃၁၀၀   ၁၃၅၀  
20 186-အစုန် ကြံခင်း-ပုသိမ် ၀၆၀၀ ၂၁၃၀   ၃၁၀၀   ၁၃၅၀  
21 183-အဆန် ဟင်္သာတ-ဘုရားပေါ် ၀၀၀၀ ၀၈၃၀       ၁၁၀၀  
22 184-အစုန် ဘုရားပေါ်-ဟင်္သာတ ၁၂၀၀ ၂၀၂၀       ၁၁၀၀  
23 199-အဆန် ဘုရားပေါ်-သရက် ၁၅၀၀ ၁၉၀၀       ၄၅၀  
24 200-အစုန် သရက်-ဘုရားပေါ် ၀၅၃၀ ၀၉၃၀       ၄၅၀  
25 115 အဆန် မြင်းခြံ-မြို့သာ ၁၄၀၀ ၁၇၀၀       ၆၅၀  
26 116 အစုန် မြို့သာ-မြင်းခြံ ၀၆၀၀ ၀၉၂၁       ၆၅၀  
27 127 အဆန် ကျွန်းချောင်း-ပခုက္ကူ ၀၆၃၀ ၀၈၀၅       ၂၅၀  
28 128 အစုန် ပခုက္ကူ-ကျွန်းချောင်း ၁၆၁၅ ၁၇၄၅       ၂၅၀  
29 မက-1 မကွေး-ဆေးတက္ကသိုလ် ၀၆၄၅ ၀၇၁၀       ၁၀၀  
30 မက-2 ‌ေဆးတက္ကသိုလ်-မကွေး ၁၆၀၈ ၁၆၃၈       ၁၀၀  
31 ကသာ-1 ‌ေကျာက်ကြီး-ကသာ ၀၆၀၀ ၀၈၅၀       ၁၁၀၀  
32 ကသာ-2 ကသာ-ကျောက်ကြီး ၁၂၄၅ ၁၅၃၅       ၁၁၀၀  
33 မုံရွာအစုန်-1 အလုံ-ဗောဓိတထောင် ၀၆၃၀ ၀၈၂၅       ၂၀၀  
34 မုံရွာအဆန်-2 ‌ေဗာဓိတထောင်-အလုံ ၁၅၄၀ ၁၇၄၀       ၂၀၀  
35 ပျော်ဘွယ်-1 ပျော်ဘွယ်-နတ်မောက်ဘူတာသစ် ၀၅၀၀ ၁၀၂၀       ၆၀၀  
36 ပျော်ဘွယ်-2 နတ်မောက်ဘူတာသစ် - ပျော်ဘွယ် ၁၃၂၀ ၁၈၄၀       ၆၀၀  
37 ပျော်ဘွယ်-3 ရုံးပင်ကွက်-ပျော်ဘွယ် ၀၆၃၀ ၀၉၁၅       ၂၅၀  
38 ပျော်ဘွယ်-4 ပျော်ဘွယ်-ရုံးပင်ကွက် ၁၃၁၅ ၁၅၅၀       ၂၅၀  
39 ကွမ်းတောင်-1 ကျောက်တော်-ကွမ်းတောင် ၀၇၃၀ ၁၀၃၀       ၄၀၀  
40 ကွမ်းတောင်-2 ကွမ်းတောင်-ကျောက်တော် ၀၇၃၀ ၁၀၃၀       ၄၀၀  
41 ကွမ်းတောင်-3 ကျောက်တော်-ကွမ်းတောင် ၁၄၀၀ ၁၇၀၀       ၄၀၀  
42 ကွမ်းတောင်-4 ကွမ်းတောင်-ကျောက်တော် ၁၄၀၀ ၁၇၀၀       ၄၀၀  
43 ဆိပ်ဖြူ-1 ဆိပ်ဖြူ-ပခုက္ကူ ၁၄၀၅ ၁၈၄၅       ၆၅၀  
44 ဆိပ်ဖြူ-2 ပခုက္ကူ-ဆိပ်ဖြူ ၀၅၃၀ ၁၀၁၀       ၆၅၀  
45 မင်းဘူး-1 သရက်-မင်းဘူး ၀၅၀၀ ၁၀၂၅       ၇၅၀  
46 မင်းဘူး-2 မင်းဘူး-သရက် ၁၅၀၀ ၂၀၂၅       ၇၅၀  
47 အိမ်မဲ-1 အိမ်မဲ-ပုသိမ် ၀၆၁၅ ၀၉၀၀       ၃၅၀  
48 အိမ်မဲ-2 ပုသိမ်-အိမ်မဲ ၁၅၀၀ ၁၇၄၅       ၃၅၀  
49 123-အဆန် မန္တလေး-မုံရွာ ၁၄၃၀ ၁၉၁၀       ၇၀၀  
50 124-အစုန် မုံရွာ-မန္တလေး ၀၆၀၀ ၁၁၀၅       ၇၀၀  
51 ‌ေကာလင်း-1 ‌ေကာလင်း-နမ့်ခမ်း ၁၅၀၀ ၁၆၄၅       ၇၅၀  
52 ‌ေကာလင်း-2 နမ့်ခမ်း-‌ေကာလင်း ၀၈၃၀ ၁၀၁၅       ၇၅၀  
53 ပုသိမ်-1 ပုသိမ်-တကုန်းကြီး ၀၇၃၀ ၀၈၁၀       ၁၀၀  
54 ပုသိမ်-2 တကုန်းကြီး-ပုသိမ် ၁၅၄၀ ၁၆၃၃       ၁၀၀  
55 နတ်မော်-1 ဟင်္သာတ-နည်းပညာတက္ကသိုလ် ၀၇၂၀ ၀၇၅၀       ၁၀၀  
56 နတ်မော်-2 နည်းပညာတ္ကသိုလ်-ဟင်္သာတ ၁၆၁၅ ၁၆၄၅       ၁၀၀  
57 193-အဆန် တောင်တွင်းကြီး-မင်းလှ ၁၃၀၀ ၁၆၃၀       ၄၅၀  
58 194-အစုန် မင်းလှ-တောင်တွင်းကြီး ၀၇၀၀ ၁၀၃၀       ၄၅၀  
59 ပြည်တော်သာ-1 ပြည်တော်သာ-ရေချမ်းပြင် ၀၇၃၀ ၀၈၃၀       ၁၅၀  
60 ပြည်တော်သာ-2 ‌ေရချမ်းပြင်-ပြည်တော်သာ ၀၉၀၀ ၁၀၀၀       ၁၅၀  
61 ပြည်တော်သာ-3 ပြည်တော်သာ-ရေချမ်းပြင် ၁၃၀၀ ၁၄၀၀       ၁၅၀  
62 ပြည်တော်သာ-4 ‌ေရချမ်းပြင်-ပြည်တော်သာ ၁၄၃၀ ၁၅၃၀       ၁၅၀  
63 မိုးကောင်း(၁) မိုးကောင်း-မြစ်ကြီးနား ၀၆၃၀ ၀၉၀၅       ၁၅၀၀  
64 မိုးကောာင်း(၂) မြစ်ကြီးနား-မိုးကောင်း ၁၂၄၀ ၁၄၅၅       ၁၅၀၀  

 

 

ခရီးစဥ်အလိုက် ရထားအချိန်စာရင်းနှင့် လက်မှတ်ခနှုန်းထားများ
လူစီးကုန်တင်ရထား              
စဥ် ရထားအမှတ် လမ်းပိုင်း အချိန်စာရင်း လက်မှတ်ခနှုန်းထား(ကျပ်) မှတ်ချက်
ခရီးစ
ထွက်ချိန်
ခရီးဆုံး
ရောက်ချိန်
အိပ်စင် အထက်တန်း
(ထိုင်ခုံ)
ပထမတန်း ရိုးရိုးတန်း
1 13-အဆန် ရန်ကုန်-ပဲခူး ၁၅၃၀ ၁၉၂၅       ၄၅၀  
2 14-အစုန် ပဲခူး-ရန်ကုန် ၀၄၄၅ ၀၈၃၀       ၄၅၀  
3 23-အဆန် သာစည်-မြို့ဟောင်း ၀၄၀၀ ၁၁၁၀       ၇၀၀  
4 24-အစုန် မြို့ဟောင်း-သာစည် ၁၅၃၀ ၂၂၂၅       ၇၀၀  
5 43 -အဆန် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ၂၁၃၀ ၀၉၄၅          
6 44- အစုန် မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး ၁၈၀၀ ၀၂၁၅          
7 45-အဆန် ရွာထောင်-ကောလင်း ၀၇၀၀ ၂၃၀၀       ၁၃၀၀  
8 46-အစုန် ‌ေကာလင်း-ရွာထောင် ၀၃၄၅ ၁၉၂၅       ၁၃၀၀  
9 47-အဆန် မန္တလေး-နဘား ၁၈၃၀ ၁၄၅၅   ၄၄၅၀   ၁၉၀၀  
10 48-အစုန် နဘား-မန္တလေး ၀၂၀၀ ၂၃၃၀   ၄၄၅၀   ၁၉၀၀  
11 49-အဆန် နဘား-မြစ်ကြီးနား ၀၄၃၀ ၂၁၁၅       ၁၂၀၀  
12 50-အစုန် မြစ်ကြီးနား-နဘား ၀၅၀၀ ၂၁၀၀       ၁၂၀၀  
13 51-အဆန် နဘား-ကသာ ၀၆၃၀ ၀၈၂၀       ၂၀၀  
14 52-အစုန် ကသာ-နဘား ၁၃၀၀ ၁၄၅၀       ၂၀၀  
15 59-အဆန် မုံရွာ-ခင်ဦး ၁၄၁၅ ၂၀၁၅       ၇၀၀  
16 60-အစုန် ခင်ဦး-မုံရွာ ၀၅၀၀ ၁၁၁၅       ၇၀၀  
17 85-အဆန် ပဲခူး-မော်လမြိုင် ၀၄၃၀ ၁၅၃၅       ၁၂၀၀  
18 86-အစုန် မော်လမြိုင်-ပဲခူး ၀၉၀၀ ၂၀၅၀       ၁၂၀၀  
19 103-အဆန် ပျဥ်းမနား-တောင်တွင်းကြီး ၁၀၀၀ ၁၇၁၅       ၆၅၀  
20 104-အစုန် တောင်တွင်းကြီး-ပျဥ်းမနား ၀၆၀၀ ၁၃၃၀       ၆၅၀  
21 105-အဆန် ‌ေတာင်တွင်းကြီး-ကျောက်ပန်းတောင်း ၀၅၃၀ ၁၃၀၅       ၆၅၀  
22 106-အစုန် ကျောက်ပန်းတောင်း-တောင်တွင်းကြီး ၁၇၀၀ ၂၃၀၀       ၆၅၀  
23 111-အဆန် သာစည်-မြင်းခြံ ၀၆၀၀ ၁၂၀၀   ၁၅၀၀   ၆၅၀  
24 112-အစုန် မြင်းြခံ-သာစည် ၁၄၀၀ ၂၀၀၀   ၁၅၀၀   ၆၅၀  
25 117-အဆန် ပုဂံ-မန္တလေး ၀၄၀၀ ၁၅၅၅       ၁၁၀၀  
26 118-အစုန် မန္တလေး-ပုဂံ ၀၇၂၀ ၁၈၄၅       ၁၁၀၀  
27 126/121 မုံရွာ-ချောင်းဦး-ပခုက္ကူ ၁၄၀၀ ၁၈၅၅       ၆၀၀  
28 122/125 ပခုက္ကူ-ချောင်းဦး-မုံရွာ ၀၅၃၀ ၁၀၁၀       ၆၀၀  
29 129-အဆန် ပခုက္ကူ-ကျော ၀၅၀၀ ၁၃၃၀   ၂၇၀၀   ၁၁၅၀  
30 130-အစုန် ‌ကျော-ပခုက္ကူ ၀၆၀၀ ၁၄၅၀   ၂၇၀၀   ၁၁၅၀  
31 139-အဆန် ဂန့်ဂေါ-ကလေး ၁၃၂၀ ၂၀၄၀       ၁၁၅၀  
32 140-အစုန် ကလေး-ဂန့်ဂေါ ၀၅၀၀ ၁၂၂၀       ၁၁၅၀  
33 143-အဆန် သာစည်-ရပ်စောက် ၀၅၀၀ ၁၉၀၀   ၄၁၅၀   ၁၈၀၀  
34 144-အစုန် ရပ်စောက်-သာစည် ၀၆၀၀ ၂၀၄၅   ၄၁၅၀   ၁၈၀၀  
35 151-အဆန် နမ့်စန်-မိုးနဲ ၁၅၀၀ ၁၉၀၀       ၄၀၀  
36 152-အစုန် မိုးနဲ-နမ့်စန် ၀၆၀၀ ၉၁၅       ၄၀၀  
37 153-အဆန် ‌ေတာင်ကြီး-ထီရိ ၁၄၂၀ ၁၉၁၅       ၈၅၀  
38 154-အစုန် ိထီရိ-တောင်ကြီး ၀၄၅၀ ၁၀၀၀       ၈၅၀  
39 187-အဆန် ပုသိမ်-ဟင်္သာတ ၁၄၀၀ ၂၂၀၀       ၇၅၀  
40 188-အစုန် ဟင်္သာတ-ပုသိမ် ၀၄၀၀ ၁၁၅၀       ၇၅၀  
41 189-အဆန် ဟင်္သာတ-ကြံခင်း ၀၅၃၀ ၁၁၄၅       ၆၀၀  
42 190-အစုန် ကြံခင်း-ဟင်္သာတ ၁၄၁၅ ၂၁၂၀       ၆၀၀  
43 195-အဆန် လက်ပံတန်း-သာရဝေါ ၁၅၃၀ ၁၇၁၅       ၂၅၀  
44 196-အစုန် သာရဝေါ-လက်ပံတန်း ၀၇၀၀ ၀၈၅၀       ၂၅၀  
45 မ-41 မန္တလေး-မတ္တရာ ၀၅၀၀ ၀၈၄၅       ၃၀၀  
46 မ-42 မတ္တရာ-သူရဲဈေး ၀၉၀၀ ၁၀၃၀       ၁၅၀  
47 မ-43 သူရဲဈေး-မတ္တရာ ၁၀၄၅ ၁၂၁၅       ၁၅၀  
48 မ-44 မတ္တရာ-သူရဲဈေး ၁၂၄၅ ၁၄၁၅       ၁၅၀  
49 မ-45 သူရဲဈေး-မတ္တရာ ၁၄၃၀ ၁၆၀၀       ၁၅၀  
50 မ-46 မတ္တရာ-မန္တလေး ၁၆၁၅ ၂၀၀၅       ၃၀၀  
51 191-အဆန် ‌ေတာင်တွင်းကြီး-မကွေး ၁၄၀၀ ၁၇၅၀       ၅၀၀  
52 192-အစုန် ‌မကွေး-တောင်တွင်းကြီး ၀၅၀၀ ၀၈၅၀       ၅၀၀  
53 135-အဆန် မန္တလေး-ပခုက္ကူ ၁၈၀၀ ၀၂၁၅       ၁၀၀၀  
54 136-အစုန် ပခုက္ကူ-မန္တလေး ၀၆၃၀ ၁၅၀၅       ၁၀၀၀  
55 39-အဆန် ‌ေရွှဘို-မိုးညှင်း ၀၃၀၀ ၀၁၂၀       ၁၇၅၀  
56 40-အစုန် မိုးညှင်း-ရွှေဘို ၀၆၁၅ ၀၈၀၀       ၁၇၅၀  
57 171-အဆန် ‌ေမာ်လမြိုင်-ရေး ၁၄၃၀ ၂၁၁၅       ၈၅၀  
58 172-အစုန် ‌ေရး-မော်လမြိုင် ၀၄၀၀ ၁၀၄၀       ၈၅၀  
59 19 အဆန် သင်္ဃန်းကျွန်း - တောင်ငူ ၀၈၃၅ ၂၂၀၀       ၁၅၀၀  
60 20 အစုန် ‌ေတာင်ငူ - သင်္ဃန်းကျွန်း ၀၆၀၀ ၁၈၃၅       ၁၅၀၀  
61 21 အဆန် ‌ေတာင်ငူ - သာစည် ၀၆၀၀ ၁၇၂၀       ၁၃၀၀  
62 22 အစုန် သာစည် - တောင်ငူ ၀၅၀၀ ၁၇၀၀       ၁၃၀၀  
63 179အဆန် ဟင်္သာတ-လှိုင်သာယာ ၀၅၀၀ ၁၁၃၀       ၉၀၀  
64 180 အစုန် ‌လှိုင်သာယာ-ဟင်္သာတ ၁၄၀၀ ၂၀၃၀       ၉၀၀