×
×

(၁၈.၉.၂၀၁၅)ရထားပို့ဆောင်ရေး၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

ရထားပို့ဆောင်ရေး၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

၁။         အောက်ပါ ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံခြားငွေ(Euro)ဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါသည်

   စဉ်

တင်ဒါ

အမှတ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

တင်ဒါ

ပိတ်ရက်

15(T)1/MR(CE)

(Euro)

Raw Material for Concrete Sleeper Production(3)Items

- 3mm Ø 3 Ply HT Steel Strand (200)M.Ton

- 3.6 mm Ø 3 Ply HT Steel Strand(470)M.Ton

- 18mm Ø Spring Steel (100) M.Ton များ၀ယ်ရန်

19.10.15

၂။     တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါဌာနတွင် (၁၈.၉.၂၀၁၅)   ရက် နေ့မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း  ဝယ်ယူနိုင် ကြောင်း နှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

                                                                     ထောက်ပံ့ဌာန ၊မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် သိမ်ဖြူ လမ်းထောင့်၊

                                                                     ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း294352,291985,291994

 

Tuesday, October 6, 2015